tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi: Kỷ Sửu Mạng: Thịch Lịch Hỏa

Cập nhật : 05/07/2014
Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương xanh, Gương điện sáng láng khôn lanh, Bổn thân có bịnh thường sanh đau hoài. Số tay lộc tiền tài, Của tiền phát đạt ngày rày ấm thân. Đời sanh ta ít khổ thân, Khổ tâm hơn hết nhiều phần ưu tư, Nợ duyên nhiều chỗ bấy chừ,

Tuổi:  Kỷ Sửu

Mạng: Thịch Lịch Hỏa

  

Nam: thờ Ngũ Công Vương Phật  độ mạng
Nữ: thờ Phật Quan Am độ mạng  Đoán xem số mạng như là,

Kỷ Sửu mạng Hỏa  số ta như vầy.

Tuổi Thổ mạng  Hỏa  số này,

Tuổi cùng với mạng  đặng vầy tương xanh, Gương điện sáng láng khôn lanh,

Bổn  thân   bịnh thường sanh đau hoài.

Số tay lộc tiền tài,

Của tiền phát đạt ngày rày ấm thân.

Đời sanh ta ít khổ thân,

Khổ tâm hơn hết nhiều phần ưu tư, Nợ duyên  nhiều chỗ bấy chừ,

Trung minh huệ chúc nên mới tường.

Vợ chồng  cách trở đôi

 

Tháng Giêng


Đời sau đặng vững gia đường  lập nên.

Tánh ngay vui miệng lòng bền,

Tài năng nghệ thuật tuổi tên nên rày.

Trong mình bịnh thường ngày, Tiểu tật tiể bịnh   rày sống lâu.

duyên  đi đứng ngõ hầu, Người đều tiếp đãi bất câu xa gần. tay thương mãi đặng phần,

Số người   lộ ta cần thêm hay, Việc chi ta tính mau tai,

Ta làm chậm trễ việc rày khó mau.

Muố nhẹ tật bịnh ngày sau, Cách nơi cha mẹ phước hào đặng an. Đệ huynh cũng đặng thuận hào,

Cũng con cháu đặng hàng bực trung.

Khá nên tích đực bồi vun,

Gia đình phát đạt hưởng cùng ngày sau.

Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.


Điều hạp: làm ăn gặp  việc  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng   việc  buồn  giận nhau, trong mình nhức mỏi chút ít, trong lòng lo

tính nhiều việc.

 

Tháng 2                   Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần đăng 3 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, kỵ đi

sông sâu sóng lớn, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản,   việc  đi đường  hoặc  đổi dời, nên đề phòng cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.


Tháng 3


Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.


Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng suốt,  việc kỵ chut ít đề phòng  cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít,

kẻ tranh phản rầy rà.


Tháng 4


Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.


Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 3 phần,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ. Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng động  việc  quan làng,   giữ mình kẻo bị té, sanh việc xung buồn.

 

Tháng 5                   Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

 

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.


 

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,   cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: bịnh  trong ít ngày, vợ chồng việc buồn giận nhau chút ít, trong lòng lo tính

nhiều việc.


Tháng 6


Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.


Điều hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý  đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, ngừa  trộm cặp hao tài, hoặc   bịnh đau chút ít,

tiếng thị phi rầy rà, sanh việc xung buồn

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp: làm ăn gặp  việc  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn giận nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, kỵ đi

sông sâu sóng lớn, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, dầu việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: vợ chồng   việc  buồn  giận nhau chút ít, kẻ tranh phản  rầy rà, phòng   

động việc quan làng.

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, giữ  mình kẻo bị té, phòng   động

việc quan làng, sanh việc lo buồn.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

 

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, việc làm giữ bâc trung tốt.

Điều kỵ:   bịnh   đau trong ít ngày, trong lòng lo tính nhiều  việc,   bịnh  đau nên  cầu

nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.


 

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần,   cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  phòng trộm cắp hao i, hoặc   bịnh  đau chút

ít, sanh việc xung ý  than buồn.

Ngay kỵ, hạp  của tuổi Kỷ Sửu

NGÀY                        ...  hạp:  cầu tài, cu tiên   độ mạng,  đào đất, dời chỗ  ở, (kỵ: hay lo nhiều, phòng bịnh hoạn)

NGÀY  SỬU                         ...  hạp:   thần  linh độ mạng, quới  nhơn hộ trợ (kỵ:  nghe lời, trộm cắp, đưa tiền ra, cầu tài, người quen phản, than buồn.)

NGÀY DẦN                       ...  hạp:  cầu tài, dời chỗ ở, kết hôn, đào đất, (kỵ:  lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi, trai hờn vợ)

NGÀY  MẸO                       ...  hạp:   thần  linh độ mạng, quới  nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, người  quen phản, đi nhiều, kỵ té)

NGÀY  THÌN                   ...  hạp:  cầu tài, cầu phứơc,  gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, bịnh hoạn, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  TỴ                ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, (kỵ: đào đất, buồn ý, quan

sự, kỵ té)


NGÀY  NGỌ                   ...


hạp: kết hôn, nhiều việc hạp, cầu tiền  độ, (kỵ: lo nhiều, lo chi


phòng thất vọng, bịnh hoạn, trai hờn vợ)

 

NGÀY    MÙI                       ...  hạp:  (không  có), (kỵ:  nghe lời, cướp trộm,  can thiệp,  hùn hạp, than buồn)


NGÀY   THÂN

vọng, trai hờn vợ)


 

 

...  hạp:  cầu tài, kết hôn, đào đất, (kỵ:  nhức mỏi, lo phòng thất


 

NGÀY   DẬU                      ...  hạp: thần linh độ mạng,  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, người thân phản, buồn phiền, quan sự)


NGÀY   TUẤT


...  hạp:  cầu tài, cầu phứơc,  gặp hung hóa hiền,  (kỵ:  rầy rà, phép


luật, khổ tầm, lo nhiều,  gái hờn chồng)

NGÀY  HỢI                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, (kỵ: đào đất, đổi dời, kỵ té, quan sự, buồn phiền)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®