tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Tân Mẹo Mạng: Tòng Bá Mộc

Cập nhật : 05/07/2014
Của tiền phát đạt cửa nhà ấm no. Nói ngày thẳng chịu nói co, Người có chi khí lòng lo vững vàng. Thân ta thì đặng rảnh rang, Trí ta chẳng rảnh lại càng khổ tâm. Tự tay lập nghiệp tài lắm, Bà con thiếu sức khó tầm nhờ nhau. Có tài thương mãi phước hào, Trai thời có lộc, gái vào nguyệt hoa. Thương hay sanh tiếng rầy rà,

Tuổi : Tân Mẹo

Mạng: Tòng Mộc

 

 

 

Nam: thờ Ong An Bình Thánh Tử độ mạng
Nữ:
thờ Chúa Tiên Nương Nương độ mạng Đoán xem số mạng như là,

Tân Mẹo  mạng  Mộc số ta như vày.

duyên  vui vẻ tốt thay,

Mặt trời đầm thấm ít hay duyên tà.

Tâm thiện tánh ý  hoà,

Giận nói cho biết  bỏ qua không  hờn.

Số ta cách trở căn đơn,

Nhiều nơi duyên nợ keo sơn không bền, Sau dầu đặng hiệp nên,

Cũng   khắc  đôi bên bất hoà.


 

Tiền tài y lộc số ta,

Của tiền phát đạt cửa nhà ấm no.

Nói ngày thẳng  chịu  nói co, Người chi khí lòng lo vững vàng. Thân ta thì đặng rảnh rang,

Trí ta chẳng rảnh lại càng khổ tâm.

Tự tay lập nghiệp  tài lắm,

con thiếu sức khó tầm nhờ nhau.

tài thương mãi phước hào, Trai thời   lộc, gái vào nguyệt hoa. Thương hay sanh tiếng  rầy rà,

Phải phòng hình phạt số ta rày. Không  phần hưởng  của gia tài,

Dầu   hưởng  phá rày tiêu hao. Năm canh giấc mộng chiêm bao,

Tướng tinh xuất hiện chạy mau nhẹ mình.

Khá nên bố đức xem kinh,

Khương ninh an hưởng gia đình vương tăng.

 

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phàn, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: bịnh trong người không đặng an, hoặc động việc quan làng,   bịnh đao nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.


Tháng 2


Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94


Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  người quyền tước gặp việc  may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  ngừa kẻ tiểu  nhơn phản  hoặc   bịnh  đau chút

ít, xanh việc xung buồn.


Tháng 3


Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.


Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần  đặng7  phần,   cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: kẻ tranh phản rầy rà, vợ chồng   việc  buồn  chút ít. Trong lòng lo tính nhiều

việc.

 

Tháng 4                   Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

 

nên đi xa đường, vợ chồng việc buồn giận nhau. Ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, phòng trộm cặp hao tài, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.


Tháng 5


Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

 

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.


 

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,   cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt.

Điều kỵ: phòng động việc quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít,

tiếng thi phi rầy rà.

 

Tháng 6                   Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: của tiền   hao tốn, kỵ đi sông sâu ng lớn, giữ mình kẻo bị té, phòng   động

việc quan làng.

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  dầu  việc kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: có bịnh  đau trong mình không đặng an, hoặc  vợ chồng   việc  buồn giận nhau

chút ít, bịnh đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  người quyền tước gặp việc  may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,   việc  đi nhiều hoặc đổi dời, ngừa trôm cắp

mất  đồn,  hoặc   binh đau chút ít, sanh việc xung buồn.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp may thạnh vượng tiền  tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, dầu gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: kẻ  tranh phản  rầy rà, trong mình nhức  mỏi chút ít, trong lòng lo tính

nhiều viêc.

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường,  ngừa  kẻ tiểu nhơn phản,  vợ chồng   việc  buồn  giận nhau, phòng trôm cặp hao tài, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

 

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng7 phần, cảnh  duyên nợ vấn vương lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: phòng   động  việc  quan làng,  vợ chồng   việc  buồn  giận nhau chút ít,  

tiếng thị phi rầy rà.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

 

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

 

 

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.


 

Điều kỵ: kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té, chớ nên can thiệp tin cậy người,  của tiền   hao tốn,  hoặc   động  việc quan làng.

Ngày kỵ, hạp của tuổi Tâm Mẹo

NGÀY                        ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, kết hung, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật,  rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  SỬU                     ...  hạp: thần  độ mạng, ( kỵ: đi té, quan sự, đưa tiền ra, cầu tài, đi sông, nghe lời)

NGÀY DẦN                   ...  hạp: mỗi việc bình an, cầu tiên   cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn)

NGÀY   MẸO                         ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  quới nhơn hộ trợ, (kỵ:  than buồn, nghe lời, hùn hạp,  người  quen phản, đào đất)

NGÀY   THÌN                       ...  hạp:  cầu i, cầu phước,  kết n, đào đất, (kỵ:  nhức mỏi, lo nhiều, tranh rầy, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY   TỴ                    ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  hoc, đi đường, (kỵ:  kẻ gian tham, đào

đất, trai hờn vợ, người quen phản)


NGÀY  NGỌ


...   hạp: cầu tài cầu phước,   kết  hôn,  gặp  hung hóa hiền,  (kỵ:


phépluật, bịnh hoạn,  thị phi)

NGÀY  MÙI                    ...  hạp: thần  linh độ mạng, quới nhơn hộ trợ,  (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông, đi té, than buồn)

NGÀY  THÂN                     ...  hạp: mỗi việc an vui, cầu tiên   cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn)

NGÀY   DẬU                      ...  hạp:   quới nhơn hộ trợ,  (Kỵ:  nghe lời, kẻ gian tham, đi nhiều, trai hờn vợ, than buồn)

NGÀY   TUẤT                       ...  hạp:  cầu tài, đào đất, yên vui, (kỵ:  phép luật rầy rà, lo nhiều, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  HỢI                         ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, (kỵ:  trai hờn vợ, đào đất, đi nhiều, kẻ gian tham, người phản)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®