tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Giáp Ngọ

Cập nhật : 05/07/2014
Đoán xem số mạng như là, Giáp Ngọ Kim mạng số ta như vầy. Tuổi Hỏa Kim mạng số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Sớm sanh bổn mạng chẳng may, Khó nuôi kế thác nạn tai tuổi đầu. Gia đình dời đổi lo âu, Bôn ba đi đứng ngõ hầu nhiều khi. Tánh ưa bằng hữu yên vì,

Tuổi : Giáp Ngọ

Mạng: Sa Trung Kim

Nam: thờ Ông Quan Đế Thánh  Quân  độ mạng
Nữ: thờ Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng.
Đoán xem số mạng như là,

Giáp Ngọ Kim mạng số ta như vầy.

Tuổi Hỏa Kim mạng số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày.

Sớm sanh bổn mạng  chẳng may, Khó nuôi kế thác nạn tai tuổi đầu. Gia đình dời đổi lo âu,

Bôn ba đi đứng ngõ hầu nhiều khi.

Tánh ưa bằng hữu yên vì,

Trọng đãi chúng bạn vậy thì vui chơi.

Đối  lòng  tử tế vậy thời,

Sau bị người phản đối dời nhơn tâm.

Của tiền tai lộc tay cầm,

Cũng   no ấm tài lâm trung bình. Muốn cho đặng vẹn khương minh, Có quyền   sở giữ gìn lập nên. Lương duyên chậm trễ không bền, Đổi dời xung khắc đôi bên bất hoà. Lòng không  định  trước vậy mà, Muốn làm làm đại tánh ta tốt mờ. Anh em khó đặng vậy nhờ,

Điều   thiếu sức bao giờ tròn nhau.

Tánh linh biết trước tâm cao,

Hồ nghi trong trụng đến sau như lời.

Hào con sung túc thảnh  thơi,

Tốt hào con kiến xấu nơi vợ chồng.

Đêm nằm giấc một thấy sông,

Nhẹ mình bay bổng biển sông qua rày.

Thi ân bố đức nhiều  ngày,

Gia đình yên vững tiền tài lộc tăng.

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, ngừa kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít, phòng động  việc  quan làng, hoặc có tiếng  thị phi rầy rà.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn : 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: phòng của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té, chớ nên can thiệp tin cậy người, hoặc động  việc  quan làng.

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.


 

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an, phòng trộm cắp mất đồ, bịnh  đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, người quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  hoặc   bịnh  đau chút ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp: làm ăn gặp  việc  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: việc  tranh phản rầy rà, trong mình nhức mỏi chút ít, trong lòng lo tính nhiều viêc.

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, ngừa kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dầu   việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít, phòng trộm cắp mất đồ.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, gái thì cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt.

Điều kỵ: của tiền   hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té, phòng  có động việc quan làng.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng,  dầu việc kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày,   phòng  trộm cắp mất đồ, bịnh  đau nên cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.


 

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 5 phần, người quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, việc  đi đường nhiều hoặc đổi dời, vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít, hoặc   bịnh  đau ít ngày sanh việc xung buồn.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp: làm ăn gặp  việc  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,   có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui. Điều kỵ: kẻ trảnh  phản  rầy rà, phòng động  việc  quan làng, trong lòng lo tính

nhiều việc.

Ngày kỵ, hạp  của tuổi Giáp Ngọ

NGÀY                        ...  hạp: người quới nhơn hộ trợ, (kỵ: nghe lời, hùn hạp,  đi nhiều, trai hờn vợ, xung buồn)

NGÀY SỬU                       ...  hạp: cầu i, kết hôn, đào đất, (kỵ: phép luật, tranh rầy, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: người thân phản, đào đất, trai hờn vợ, buồn than)

NGÀY  MẸO                       ...  hạp: cầu tài, cầu phước, kết hồn, (kỵ: phép luật, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  THÌN                      ...  hạp: thần độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, quan sự, đi sông)

NGÀY  TỴ                  ...  hạp:  cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn, kẻ gian tham) NGÀY  NGỌ                 ...  hạp: văn thơ, đơn tơ, nhập học, quới nhơn trợ, (kỵ: nghe lời

hùn hạp, can thiệp, ác nhơn phản, xung buồn)


NGÀY   MÙI                      ...


hạp: cầu i, cầu phước, đào đất, (kỵ: tranh rầy, nhức mỏi, gái


hờn chồng,  lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  THÂN                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường,(kỵ: người quen phản,  dời chỗ ở, trai hờn vợ)

NGÀY   DẬU                     ...  hạp: cầu tài, cầu phước, kết hôn, gp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, kẻ gian tham, bịnh  hoạn,  gái hờn chồng)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp: thần độ mạng,  quới nhơn trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, đi quan sự, than buồn, đi sông)

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: cầu tiên cứu bịnh,  làm ăn trung bình (kỵ:kẻ gian tham,

 

bịnh hoạn)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®