tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Đinh Dậu

Cập nhật : 05/07/2014
Đoán xém số mạng như là, Đinh Mậu mạng Hỏa số ta như vày. Tuổi Kim mạng Hỏa số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Tánh nhát hay sợ hôm nay, Nghe việc động tịnh lo hoài không an. Tâm linh biết trước rõ ràng, Hồ nghi thì có đàng hoàn chẳng sai.
 Tuổi : Đinh Dậu

Mạng: Sơn Hạ Hỏa

Nam: thờ Cậu Tài, Cậu Quí độ mạng

Nữ: thờ Chúa Ngọc  Nương Nương độ mạng.

Đoán  xém số mạng như là, Đinh Mậu mạng Hỏa số ta như vày. Tuổi Kim mạng Hỏa số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày.

Tánh nhát hay sợ hôm nay,

Nghe việc động tịnh lo hoài không an.

Tâm linh biết  trước   ràng,

Hồ nghi thì đàng hoàn chẳng sai.

Thị phi mang tiếng thường hoài, Nhiều lời tiếng   ngài dèm pha.

Tuổi xuân thờ vạn  bôn ba,

Ngữa nghiêng cực nhọc số ta đổi dời.

Nửa đời đặng hưởng  thảnh  thơi, Của tiền phát đạt vậy thời đặng nên. Lương duyên  trắc trở đôi bên,

Đời sau hội hiệp vững bền với nahu.

Tánh hay vui vẻ bào hao,

Thương người trọng nghĩa quản bao nhơn tình.

Y người  cứng cỏi một mình, Chẳng chịu eo uốn chớ bình luận ai. Hào con không trọn hôm nay,

Sanh ra tưởng thiểu nổi rầy tốn hao. Thiên  Đức chiếu mạng  phước hào, Nhẹ Điều tai nạn xâm vào bổn thân.

Như phong hình tội một lần, Hoặc   tiểu  bịnh   phần  số ta.


 

Mạng  không nghèo khổ vậy mà, Dẫu thiên phước cũng ấm  no. Khá nên bố đức giúp cho,

Gia đình hạnh  phúc bởi do hiền lành.

Tháng Giêng         Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt. Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an, tiếng  thị phi rầy chút ít, có bịnh đau cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người   quyền  tước có gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, việc  đi đường nhiều hoặc đổi dời, vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít , hoặc   bịnh  đau trong mình ít ngày sanh việc xung buồn.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: kẻ tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều  việc   trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt , dẫu   việc  kỵ chút ít cũng đặng qua. Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  chút ít, tiếng  thị phi rầy rà, phòng   động  việc quan làng.

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đậng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung là tốt, việc  kỵ đề phòng cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: giữ mình kẻo bị té, của tiền hao tốn chút ít, kỵ đi sông sâu sóng lớn, phòng  có động việc quan làng, chớ nên can thiệp tin cậy người.


 

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn : 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  có việc kỵ đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an,  cso bịnh đau nên cầu nguyện  Trời

Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4phần, người   quyền tước gặp  việc  may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, phòng trộm cắp hao tài, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản,  hoặc   bịnh  đau chút ít.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: việc  tranh phản  rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc, trong mình nhức mỏi ít ngày.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, phòng trộm cắp hao tài, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dẫu   việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần,  gái thì cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi giữ bực trung tốt, việc  kỵ đề phòng cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: của tiền   hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té, hoặc   động

việc quan làng.

Ngày kỵ, hạp  của tuổi Đinh Dậu

NGÀY                        ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, bịnh hoạn,  gái hờn chồng)

NGÀY SỬU                       ...  hạp: thần độ mạng,  quới nhơn trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi té, đi sông, rầu buồn)

NGÀY DẦN                     ...  hạp:  cầu tài, cầu tiền cứu bịnh, ( Kỵ: bịnh hoạn)


 

NGÀY  MẸO                       ...  hạp: quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: nghe lời, hùn hạp,  đi nhiều, trai hờn vợ, than buồn)


NGÀY  THÌN                      ...


hạp:  cầu tài, đào đất, tạo chỗ ở, (kỵ: phép  luật, rầy rà, nhức


mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  TỴ                  ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: kẻ gian tham, người thân phản, đào đất, trai hờn vợ)

NGÀY  NGỌ                    ...  hạp:  cầu tài cầu phước,  kết hôn, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật,  rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY   MÙI                      ...  hạp: thần độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, hùn hạp, đi té, đi sông, quan sự)

NGÀY  THÂN                       ...  hạp:  cầu tài, cầu tiên cứu bịnh, (kỵ:bịnh hoạn,0

NGÀY   DẬU                     ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  quới nhơn hộ trợ, (kỵ: nghe lời, hùn hạp, gian tham, người phản, đào đất, than buồn)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp: cầu tài, cầu phước, kết hôn, đào đất,(kỵ: rầy rà, nhức mỏi, lo nhiều, lo chi phòng thất vọng,  gái hờn chồng)

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: kẻ gian tham, người phản, đào đất, than buồn, trai hờn vợ)

(Điều kỵ, hạp  đúng  ngày,  phòng  hờ trước sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®