tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Mậu Tuất

Cập nhật : 05/07/2014
Lộc xung chiếu mạng số này, Tánh nóng hay nói sanh rầy với nhau. Tuổi xuân thời vận lao đao, Đảo điên tiền của sớm vào tối ra. Đến khi lớn tuổi vậy mà, Cũng là no ấm tự tay ta làm. Đệ huỵnh xa cách đành cam, Cùng là thân tộc chớ ham cậy nhờ.
 Tuổi : Mậu Tuất

Mạng: Bình Địa Mộc

Nam: thờ Ngũ Công  Vương Phật độ mạng 
Nữ: thờ Phật   Quan Am độ mạng  Đoán xem số mạng như là,

Mậu Tuất mạng Mộc số ta như vầy.

Tuổi thổ mạng  Mộc số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy.

Lòng người không độc hôm nay, Giận người   dữ bề ngoài  hành  hung. Tánh hay hoa nguyệt  không cùng,

Y ưa hoa hoa nguyệt tâm trung vui vầy.

Lộc xung chiếu mạng số này, Tánh nóng hay nói sanh rầy với nhau. Tuổi xuân thời vận lao đao,

Đảo điên tiền của sớm vào tối ra.

Đến khi lớn tuổi vậy mà, Cũng   no ấm tự tay ta làm. Đệ huỵnh  xa cách đành cam,

Cùng   thân  tộc chớ ham cậy nhờ.

Tự tâm lo liệu thì mơ,

Hùn hạp  giúp đỡ sau giờ phản tâm. Người sang trọng  đãi phước lâm,


 

Mở lời người  giúp lạ cầm như quen. Thông minh tánh sáng đáng khen,

Khi gặp việc khó tính bèn mau thông.

Chẳng may duyên nợ vợ chồng, Xung khắc cách trở bất đồng  ý nhau. Số ta tài nghệ phước hào,

Ta nghề nghiệp ngày sau hưởng nhờ.

Học nhiều biết ít đơn sơ,

Làm neen đặng   nhờ mạng  căn.

Ta nên tích đức khoa hằng,

Mong sau an hưởng phước hằng ấm no.

Tháng Giêng         Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường nhiều, hoặc đổi dời chỗ  ở, phòng động  việc  quan làng,  và giữ mình kẻo bị té, sanh việc xung buồn.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui, dầu   việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày, phòng trộm cắp mất đồ, trong lòng lo tính nhiều việc, hoặc vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng,  dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc   bịnh  đau chút ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 phần đặng7 phần cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn : 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người   quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, ngừa kẻ tiểu nhơn phản, kỵ đi sông sâu sóng lớn, nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.


 

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn tiền i 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt, dầu có việc  kỵ chút ít đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: việc  tranh phản rầy rà, hoặc   tiếng  thị phi, phòng động  việc  quan làng, vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường nhiều, hoặc đổi dời chỗ  ở, giữ mình kẻo bị té, phòng  có động việc quan làng, sanh việc lo buồn.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng6 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: phòng trộm cắp mất đồ, bịnh  đau trong ít ngày, trong lòng lo tính nhiều việc,   bịnh  đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  hoặc   bịnh  đau chút ít, sanh việc than buồn.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  dịp  may thạnh vượng tiền tài 10  phần đặng 8 phần,  và có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, người   quyền tước gặp  việc  may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản,  nền đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt, dầu có việc  kỵ chút ít đề phòng cũng đặng qua.


 

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận chút ít, ngừa  kẻ tranh phản rầy rà, mất đồ.

Ngày kỵ, hạp  của tuổi Mậu Tuất

NGÀY                        ...  hạp: thần độ mạng,  quới nhơn hộ trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, người phản, đi té, than buồn)

NGÀY SỬU                       ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, kẻ gian tham, tranh rầy, lo nhiều, gái hờn chông)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  cầu quan, đi đường, (kỵ: quan

sự, tao chỗ  ở, đi té, than buồn)


NGÀY  MẸO                       ...


hạp:  cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: kẻ gian tham, bịnh hoan, lo


chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY  THÌN                      ...  hạp: thần độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, hùn hạp, đi sông, than buồn)

NGÀY  TỴ                  ...  hạp: cầu i, kết  hôn,  tạo  chỗ  ở, (kỵ:nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY  NGỌ                    ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  thần  độ, quới nhơn hộ trợ,(kỵ:

đưa tiền rà, cầu tài người thân phản, đi sông, quan sự)

NGÀY   MÙI                      ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  THÂN                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: quan sự, đi té, dời chỗ  ở, đào  đất,  than buồn)

NGÀY   DẬU                     ...  hạp: cầu i, kết hôn, đào đất, cầu tiên cứu bịnh( Kỵ: bịnh hoạn, kẻ gian tham, hay lo nhiều)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp: quớ nhơn hộ trợ, (kỵ  : nghe lời, hùn hạp,  người quen phản, hay xung buồn)

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: cầu i, kết  hôn,  tạo  chỗ  ở, đào  đất,  (kỵ: nhức mỏi, trai hờn vợ, lo chi phòng thất vọng)

(Điều kỵ, hạp  đúng  ngày,  phòng  hờ trước sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®