tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi: Canh Tý

Cập nhật : 05/07/2014
Đoán xem số mạng như là, Canh Tý mạng Thổ số ta như vầy. Tuổi Thủy mạng Thổ số này, Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy. Sớm sanh có bịnh chẳng may, Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. Lục xung chiếu mạng giải dầu, Tánh nóng lo tính ngõ hầu khổ tâm. Y cứng mạnh người ghét thầm,
 Tuổi: Canh

Mạng: Bích Thượng Thổ

Nam: thờ Ông Quan Bình Thánh  Tử độ mạng

Nữ: thờ Chúa Tiên Nương Nương độ mạng

Đoán xem số mạng như là, Canh Tý mạng Thổ số ta như vầy. Tuổi Thủy mạng Thổ số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy.

Sớm sanh bịnh chẳng may, Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. Lục xung chiếu mạng  giải dầu, Tánh nóng lo tính ngõ hầu khổ tâm. Y cứng mạnh  người ghét thầm,

Tiểu nhơn trọng đãi duyên đi đường.

Gia đình dời đổi nhiều phương,

Mở mạng  nhiều chỗ lo lường nhọc tâm.

Tuổi xuân gió trái sương dầm, Bơ côi cút lo thầm tính ên. Lương duyên số hệ chẳng bền,

Đổi dời xung khắc đôi bên bất hòa.

Đệ huynh tính nghĩa cách xa, Khó nương nhờ cậy tự ta tạo  thành.  Đời sanh trong sạch khôn lanh,

Gặp Điều nguy biến hoá thành việc may.

Đời sanh việc lớn chẳng may,

Việc nhỏ làm đặng lớn rày không  xong.

Tiền  tài như nước lớn ròng, Phát đạt mau lẹ tay không cấp kỳ. Không phần chơi bạn  cố tri,

Giúp  đỡ tin cậy sau thì phản tâm. Khoan hồng chưởng  đức nhiều năm,

Ngày sau mới đặng phước sanh thạnh  thời.

Tháng Giêng           Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng có việc  ai bi, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, ngừa kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, có kỵ chút ít cũng qua.


 

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít, và tiếng  thị phi rầy rà.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung là tốt,   cầu  việc  quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng,  của tiền   hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té.

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, lo tính việc chi nên để  ý đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an, phòng trộm cắp mất đồ, bịnh  đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 5 phần, người   quyền  tước có gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, việc  đi đường nhiều hoặc đổi dời, vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít , hoặc   bịnh  đau trong ít ngày, sanh việc xung buồn.

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hạp: làm ăn gặp  việc  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,   có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui. Điều kỵ: kẻ tranh phản  rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc, trong mính nhức mỏi chút ít.

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,   việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít , phòng trộm cắp mất đồ, phòng động việc quan làng,  hoặc   tiếng  thị phi rầy rà.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.


 

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt, nên đề phòng dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt, nên đề phòng dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an, phòng  trộm cắp hao tài, bịnh đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người   quyền  tước có gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản,   bịnh  đau chút ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp: làm ăn gặp  việc  may thạnh vượng tiền tai 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: việc  tranh phản  rầy rà, trong mình nhức mỏi chút ít, trong lòng lo tính

nhiều việc.

Ngày ky, hạp  của tuổi Canh

NGÀY                        ...  hạp: quới nhơn, văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  (kỵ: nghe lời, can thiệp, hùn hạp, người quen phản)


NGÀY SỬU


...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  đào đất, dời chỗ ở, (kỵ: rầy rà, gái


hờn chồng,  nhức mỏi, lo việc chi phòng thất vọng)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ  trai hờn vợ, người quen phản, đào đất)

NGÀY  MẸO                       ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, kết hôn, gặp hung hoá hiền, (Kỵ:

phép luật , rầy rà, gái hờn chồng, bịnh hoạn)


NGÀY  THÌN                      ...


hạp: thần độ mạng,  quới nhơn hộ trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu


tài, quan sự, đi té, đi sông, chó dữ)

NGÀY  TỴ                  ...  hạp: mỗi việc hạp  ý, tiên   độ mạg,(kỵ:cắp trộm, bịnh hoạn, gian tham, hung dữ, phá hại)

NGÀY  NGỌ                    ...  hạp: quới nhơn hộ trợ, (kỵ: nghe lời, hùn hạp,  chồng  hờn vợ đi nhiều, xung buồn)

NGÀY   MÙI                      ...  hạp:  càu tài, kết hôn, đào đất, dời chỗ ở, (kỵ: phép luật, tranh rầy rà, lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi)

NGÀY  THÂN                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học  đi đường, (kỵ: rầy rà, đào đất, trai hờn vợ)


 

NGÀY   DẬU                      ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, kết hôn, gặp hung hóa hiền, (kỵ: gian tham, phép  luật, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp: thần  linh độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, nghe lời, can thiệp, xung buồn)

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: lo liệu, cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn, cướp trộm,

phá hao)

(Điều kỵ, hạp  đúng  ngày,  phòng  hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®