Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi: At Dậu Mạng: Tuyền Trung Thủy Tuổi: At Dậu Mạng: Tuyền Trung Thủy

Khó nuôi thuở nhỏ thường ngày ôm đau. To gan lớn mật lớn tâm cao, Số người trường thọ phước hào sống lâu. Chí khí cứng cỏi cao sâu, Vui miệng hay nói đựng câu chuỵên vui, Gia đình tạo lập xong xuôi, Tiền tài y lộc dù nuôi đủ dùng. Anh em tuy có chẳng cùng, Đều một thếu sức khó tùng

Xem thêm ...
Tuổi: Bính Tuất Mạng: Ốc Thượng Thổ Tuổi: Bính Tuất Mạng: Ốc Thượng Thổ

Đoán xem số mạng như là, Bính Tuất mạng Thổ số ta như vầy. Tuổi Thổ mạng Thổ số này, Tuỏi cùng với mạng hiệp vầy trường sanh. Khó nuôi thuở nhỏ chẳng lành, Om đau kể thác nhọc nhằn mẹ cha. Trằm Phù chiếu mạng cho ta, Té sông cùng giếng vậy màn phòng âu. Tánh người khéo léo đuôi đầu, Vậy việc làm kỹ lưỡng ngõ hầu xưng tâm. Của tiền ta khó giữ càm, Sớm vô cửa trước tối tầm cửa sau. Đối người tử tế dường nào, Trở lòng phản ý biết bao nhiều lần.

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Hợi Mạng: Ốc Thượng Thổ Tuổi : Đinh Hợi Mạng: Ốc Thượng Thổ

Đối người tử tế dường nào, Phục nơi ngoài mật tâm bào phản khi. Của tiền y lộc số ni, Cũng là đặng hưởng vậy thì bực trung. Quản bào thời giận không cung, Ngửa nghiêng đôi độ thung dung mới là. Nợ duyên dễ tạo số ta, Một đời bề vững rầy rà khắc nhau.

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu  Tý Mạng : Thích Lịch Hỏa Tuổi : Mậu Tý Mạng : Thích Lịch Hỏa

Vận hay dời đổi bân ba, Thường hay đi đứng cửa nhà phiên lưu. Dầu ta rộng trí sâu mưu, Cũng là đủ dụng phiền ưu vận thời. Vợ chồng thay đổi nhiều nơi, Khổ tâm chồng vợ tiếng lời không an. Người có mưu kế đa đoan, Khó ai qua mặt vững vàng phần đông. Người sang thường mến phước hồng, Nhơn tính tử tế

Xem thêm ...
Tuổi: Kỷ Sửu Mạng: Thịch Lịch Hỏa Tuổi: Kỷ Sửu Mạng: Thịch Lịch Hỏa

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương xanh, Gương điện sáng láng khôn lanh, Bổn thân có bịnh thường sanh đau hoài. Số tay lộc tiền tài, Của tiền phát đạt ngày rày ấm thân. Đời sanh ta ít khổ thân, Khổ tâm hơn hết nhiều phần ưu tư, Nợ duyên nhiều chỗ bấy chừ,

Xem thêm ...
Tuổi : Canh Dần Mạng: Tòng Bá Mộc Tuổi : Canh Dần Mạng: Tòng Bá Mộc

Đổi dời nhiều chỗ gia đường không an. Chân tay đi đứng lên đàng, Lo đón lo đáo chẳng an trong lòng. Miệng hùm gan sứa khó đòng, Bộ miệng không kín khó mong dấu rày. Ưa ai hết của chẳng hay, Ghét ai hết tiếng chê bai khinh cười.

Xem thêm ...
Tuổi : Tân Mẹo Mạng: Tòng Bá Mộc Tuổi : Tân Mẹo Mạng: Tòng Bá Mộc

Của tiền phát đạt cửa nhà ấm no. Nói ngày thẳng chịu nói co, Người có chi khí lòng lo vững vàng. Thân ta thì đặng rảnh rang, Trí ta chẳng rảnh lại càng khổ tâm. Tự tay lập nghiệp tài lắm, Bà con thiếu sức khó tầm nhờ nhau. Có tài thương mãi phước hào, Trai thời có lộc, gái vào nguyệt hoa. Thương hay sanh tiếng rầy rà,

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Thìn Tuổi : Nhâm Thìn

Khó nuôi thuở nhỏ chẳng may, Đau ốm kế thác nạn tai buổi đầu. Phù trầm chiếu mạng phòng âu, Té sông té giếng ngõ hầu một khi. Số có quyền tước vậy thì, Cũng là chức phận kịp kỳ công môn.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Tỵ Tuổi : Quí Tỵ

Tuổi Hỏa mạng Thủy số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Sớm sanh có bịnh chẳng may, Trong mình yếu đuối hoặc rày tật thân. Gương diện vui vẻ là phần, Tánh hiền ý dễ không phân sang hèn. Cạnh tranh ngôn ngữ nhiều phen. Không nhịn lời nói thường bèn cãi nhau

Xem thêm ...
Tuổi : Giáp Ngọ Tuổi : Giáp Ngọ

Đoán xem số mạng như là, Giáp Ngọ Kim mạng số ta như vầy. Tuổi Hỏa Kim mạng số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Sớm sanh bổn mạng chẳng may, Khó nuôi kế thác nạn tai tuổi đầu. Gia đình dời đổi lo âu, Bôn ba đi đứng ngõ hầu nhiều khi. Tánh ưa bằng hữu yên vì,

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Mùi Tuổi : Ất Mùi

Bịnh phù chiếu mạng ở thân, Mình có tiểu bịnh khó khăn dứt rày. Lòng hay lo tính đêm ngày, Khổ tâm ưu lự trong ngoài lam ưn. Tuổi xuân cần kiệm siêng năng, Cũng là đủ dùng chưa bằng văn niên. Nửa đời phát đạt của tiền,

Xem thêm ...
 Tuổi : Bính Thân Tuổi : Bính Thân

Thánh thần không tưởng lòng nầy không tin. Ta mà không sợ chống kình, Người có chí khí ý tin cộc thay. Thái Dương chiếu mạng đặng mai, Thấy việc mau hiểu lòng rày sáng thông. Tay làm mau lẹ, lớn ròng như chơi. Tuy rằng tiền của đầy vơi, Đến sau phát đạt vậy thời ấm no.

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Dậu Tuổi : Đinh Dậu

Đoán xém số mạng như là, Đinh Mậu mạng Hỏa số ta như vày. Tuổi Kim mạng Hỏa số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Tánh nhát hay sợ hôm nay, Nghe việc động tịnh lo hoài không an. Tâm linh biết trước rõ ràng, Hồ nghi thì có đàng hoàn chẳng sai.

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Tuất Tuổi : Mậu Tuất

Lộc xung chiếu mạng số này, Tánh nóng hay nói sanh rầy với nhau. Tuổi xuân thời vận lao đao, Đảo điên tiền của sớm vào tối ra. Đến khi lớn tuổi vậy mà, Cũng là no ấm tự tay ta làm. Đệ huỵnh xa cách đành cam, Cùng là thân tộc chớ ham cậy nhờ.

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Hợi Tuổi : Kỷ Hợi

Chẳng may duyên nợ không tròn, Đổi đời xung khắc lại còn khó nương. Ta nên nhẫn nại nhịn nhường, Có số hậu nhựt gia đường chít đôi. Tiền tài y lộc an ngôi, Am thân đủ dụng tài vồi bực trung. Đệ huỵnh thiếu sức không cùng, Bà con lãnh đạm khó tùng nhờ nhau. Số người trường thọ phước hào, On lương hoà nhã tâm bào hiền lương.

Xem thêm ...
 Tuổi: Canh Tý Tuổi: Canh Tý

Đoán xem số mạng như là, Canh Tý mạng Thổ số ta như vầy. Tuổi Thủy mạng Thổ số này, Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy. Sớm sanh có bịnh chẳng may, Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. Lục xung chiếu mạng giải dầu, Tánh nóng lo tính ngõ hầu khổ tâm. Y cứng mạnh người ghét thầm,

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Sửu Tuổi : Tân Sửu

Bổn mạng kể thác chịu đành nạn tai. Phải phòng sộng giếng hôm nay, Số té sông giếng phạm rầy một phen. Chớ tin lòng dạ người quen, Guíp đỡ rồi lại bạc đen phản lòng. Quới nhơn trọng đãi phước hồng, Số có quyền tước trong vòng công danh. Của tiền y lộc đành

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Dần Tuổi : Nhâm Dần

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày, Điếu khách chiếu mạng chẳng may. Một lần té nặng bịnh rày tật thân. Tánh khó không độc là phần, Đời sanh cay đắng nhiều phần gian truân. Bôn bà đi đứng không ngừng, Chưn đi nhiều chỗ đã từng lo toan, Số có chức tước quyền ban, Nhiều người yêu chuộng gần hàng quới nhơn.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Mẹo Tuổi : Quí Mẹo

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày, Bổn thân có bịnh chẳng may, Hoặc thiếu máu huyết hôm nay nhức mình, Thái Dương chiếu mạng thông minh, Tánh sáng mau hiểu ý tình khéo khôn. Tâm linh biết trước tiên ngôn, Nghi Điều hung kiết tâm hồn chẳng sai. Người la ghét ý hôm nay, Thường bị kẻ phản cạnh rầy khí am.

Xem thêm ...
 Tuổi : Giáp Thìn Tuổi : Giáp Thìn

Phải mang trường bịnh chịu đành trong thân. Khó khăn ý tứ mười phần, Khó ngừa tánh nết khó căn lòng người. Giận để trong dạ ngoài cười, Đền ơn trả oán vẹn mười kế mưu, Trong đời xung ý sầu ưu, Thường hay lo tính ít vui trong lòng. Hào tài ta khó giữ xong.

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Tỵ Tuổi : Ất Tỵ

Phu thê không trọn chung tình, Hiệp tan đôi độ nghĩa tình lãng xao. Vợ chồng chẳng đặng vui nào. Lấy sự nhẫn nại đặng hao bền lâu. Tù lao số phạm lo âu, Phải phòng hình phạt ngỏ hầu một khi. Thông minh tánh sáng vậy thì, Thấy việc mau hiểu làm thì khéo khôn. Người chí khí chẳng bôn chôn,

Xem thêm ...
 Tuổi : Bính Ngọ Tuổi : Bính Ngọ

Lạt lòng tánh rộng trong tâm, Không để thù oán hại thầm một ai. Số có quyền tước trong tay, Quới nhơn trọng đãi người rày mến thương. Hào tài cũng đặng bình thường, Đủ ăn đủ mặc gia đường ấm no. Liên can chiếu mạng ráng dò, Tin cậy giúp đỡ người lo phản lòng.

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Mùi Tuổi : Đinh Mùi

Sớm sanh kể thác chẳng may, Om đau lận đận nận tai nhiều lần. Mạng sanh nhờ có Giải Thần, Đỡ che phù hộ đặng phần nhẹ qua. Trầm Phù phạm số của ta, Sông sâu sóng lớn rủi mà thiệt thân. Lòng hiền tánh chẳng tham sân, Lòng nay tin tưởng lại phần lạt tâm. Hào tài ta khó giữ cầm,

Xem thêm ...
 Tuổi : Mậu Thân Tuổi : Mậu Thân

Tâm linh biết trước trong vòng kiết hung. Việc lmà mau lẹ không cùng, Một lời cay đắng tâm trung khổ rày. Số có quyền tước trong tay, Quới nhơn trọng đãi người hay yên vì. Điếu khách chiếm mạng vầy thì, Phải phòng té nặng một khi tật rày. Trong mình thường có bịnh hoài,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®