Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Tuổi : Giáp Ngọ Tuổi : Giáp Ngọ

Đoán xem số mạng như là, Giáp Ngọ Kim mạng số ta như vầy. Tuổi Hỏa Kim mạng số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Sớm sanh bổn mạng chẳng may, Khó nuôi kế thác nạn tai tuổi đầu. Gia đình dời đổi lo âu, Bôn ba đi đứng ngõ hầu nhiều khi. Tánh ưa bằng hữu yên vì,

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Mùi Tuổi : Ất Mùi

Bịnh phù chiếu mạng ở thân, Mình có tiểu bịnh khó khăn dứt rày. Lòng hay lo tính đêm ngày, Khổ tâm ưu lự trong ngoài lam ưn. Tuổi xuân cần kiệm siêng năng, Cũng là đủ dùng chưa bằng văn niên. Nửa đời phát đạt của tiền,

Xem thêm ...
 Tuổi : Bính Thân Tuổi : Bính Thân

Thánh thần không tưởng lòng nầy không tin. Ta mà không sợ chống kình, Người có chí khí ý tin cộc thay. Thái Dương chiếu mạng đặng mai, Thấy việc mau hiểu lòng rày sáng thông. Tay làm mau lẹ, lớn ròng như chơi. Tuy rằng tiền của đầy vơi, Đến sau phát đạt vậy thời ấm no.

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Dậu Tuổi : Đinh Dậu

Đoán xém số mạng như là, Đinh Mậu mạng Hỏa số ta như vày. Tuổi Kim mạng Hỏa số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Tánh nhát hay sợ hôm nay, Nghe việc động tịnh lo hoài không an. Tâm linh biết trước rõ ràng, Hồ nghi thì có đàng hoàn chẳng sai.

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Tuất Tuổi : Mậu Tuất

Lộc xung chiếu mạng số này, Tánh nóng hay nói sanh rầy với nhau. Tuổi xuân thời vận lao đao, Đảo điên tiền của sớm vào tối ra. Đến khi lớn tuổi vậy mà, Cũng là no ấm tự tay ta làm. Đệ huỵnh xa cách đành cam, Cùng là thân tộc chớ ham cậy nhờ.

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Hợi Tuổi : Kỷ Hợi

Chẳng may duyên nợ không tròn, Đổi đời xung khắc lại còn khó nương. Ta nên nhẫn nại nhịn nhường, Có số hậu nhựt gia đường chít đôi. Tiền tài y lộc an ngôi, Am thân đủ dụng tài vồi bực trung. Đệ huỵnh thiếu sức không cùng, Bà con lãnh đạm khó tùng nhờ nhau. Số người trường thọ phước hào, On lương hoà nhã tâm bào hiền lương.

Xem thêm ...
 Tuổi: Canh Tý Tuổi: Canh Tý

Đoán xem số mạng như là, Canh Tý mạng Thổ số ta như vầy. Tuổi Thủy mạng Thổ số này, Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy. Sớm sanh có bịnh chẳng may, Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. Lục xung chiếu mạng giải dầu, Tánh nóng lo tính ngõ hầu khổ tâm. Y cứng mạnh người ghét thầm,

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Sửu Tuổi : Tân Sửu

Bổn mạng kể thác chịu đành nạn tai. Phải phòng sộng giếng hôm nay, Số té sông giếng phạm rầy một phen. Chớ tin lòng dạ người quen, Guíp đỡ rồi lại bạc đen phản lòng. Quới nhơn trọng đãi phước hồng, Số có quyền tước trong vòng công danh. Của tiền y lộc đành

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Dần Tuổi : Nhâm Dần

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày, Điếu khách chiếu mạng chẳng may. Một lần té nặng bịnh rày tật thân. Tánh khó không độc là phần, Đời sanh cay đắng nhiều phần gian truân. Bôn bà đi đứng không ngừng, Chưn đi nhiều chỗ đã từng lo toan, Số có chức tước quyền ban, Nhiều người yêu chuộng gần hàng quới nhơn.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Mẹo Tuổi : Quí Mẹo

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày, Bổn thân có bịnh chẳng may, Hoặc thiếu máu huyết hôm nay nhức mình, Thái Dương chiếu mạng thông minh, Tánh sáng mau hiểu ý tình khéo khôn. Tâm linh biết trước tiên ngôn, Nghi Điều hung kiết tâm hồn chẳng sai. Người la ghét ý hôm nay, Thường bị kẻ phản cạnh rầy khí am.

Xem thêm ...
 Tuổi : Giáp Thìn Tuổi : Giáp Thìn

Phải mang trường bịnh chịu đành trong thân. Khó khăn ý tứ mười phần, Khó ngừa tánh nết khó căn lòng người. Giận để trong dạ ngoài cười, Đền ơn trả oán vẹn mười kế mưu, Trong đời xung ý sầu ưu, Thường hay lo tính ít vui trong lòng. Hào tài ta khó giữ xong.

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Tỵ Tuổi : Ất Tỵ

Phu thê không trọn chung tình, Hiệp tan đôi độ nghĩa tình lãng xao. Vợ chồng chẳng đặng vui nào. Lấy sự nhẫn nại đặng hao bền lâu. Tù lao số phạm lo âu, Phải phòng hình phạt ngỏ hầu một khi. Thông minh tánh sáng vậy thì, Thấy việc mau hiểu làm thì khéo khôn. Người chí khí chẳng bôn chôn,

Xem thêm ...
 Tuổi : Bính Ngọ Tuổi : Bính Ngọ

Lạt lòng tánh rộng trong tâm, Không để thù oán hại thầm một ai. Số có quyền tước trong tay, Quới nhơn trọng đãi người rày mến thương. Hào tài cũng đặng bình thường, Đủ ăn đủ mặc gia đường ấm no. Liên can chiếu mạng ráng dò, Tin cậy giúp đỡ người lo phản lòng.

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Mùi Tuổi : Đinh Mùi

Sớm sanh kể thác chẳng may, Om đau lận đận nận tai nhiều lần. Mạng sanh nhờ có Giải Thần, Đỡ che phù hộ đặng phần nhẹ qua. Trầm Phù phạm số của ta, Sông sâu sóng lớn rủi mà thiệt thân. Lòng hiền tánh chẳng tham sân, Lòng nay tin tưởng lại phần lạt tâm. Hào tài ta khó giữ cầm,

Xem thêm ...
 Tuổi : Mậu Thân Tuổi : Mậu Thân

Tâm linh biết trước trong vòng kiết hung. Việc lmà mau lẹ không cùng, Một lời cay đắng tâm trung khổ rày. Số có quyền tước trong tay, Quới nhơn trọng đãi người hay yên vì. Điếu khách chiếm mạng vầy thì, Phải phòng té nặng một khi tật rày. Trong mình thường có bịnh hoài,

Xem thêm ...
 Tuổi : Kỷ Dậu Tuổi : Kỷ Dậu

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh. Thái Dương chiếu mạng khôn lanh, Thông minh tánh sáng tài lành tâm linh. Địa giải độ mạng an nhinh, Ít gặp tai nạn thân mình đặng an. Hào tài làm đặng dễ dàng, Của tiền phát đạt nhóm tan không chừng. Tánh cứng cỏi hay tự xưng,

Xem thêm ...
 Tuổi : Canh Tuất Tuổi : Canh Tuất

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh. Lòng rộng rãi ưa Điều lanh, Ham Điều trồng tỉa chưởng canh cấy cày. Điếu khách chiếu mạng chẳng may. Số phạm té nặng chịu rày tật thân. Nơi tâm lo liệu 10 phần, Hay rầu lo tính só phần nghĩ suy. Số ta dời đổi nhiều khi, Muộn sau mới đặng vầy thì lập nên.

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Hợi Tuổi : Tân Hợi

Thấy việc mau hiểu tài tình tam linh. Lời nói chắc thiệt đinh ninh, Không chịu thay đổi ý tình sâu xa. Chẳng để thốt động đến ta, Thất ý bất hạp thời ta chẳng gần. Tay làm ra của nhiều lần, Thất bại nhiều độ đặng phần ấm no. Tánh người hay tính hay lo, Địa giải độ mạng rủi ro nhẹ rày.

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tý Tuổi : Nhâm Tý

Miệng lanh hay nói việc lành kiết hung. Phước đức chiếu mạng thung dung, Hào tài thạnh vượng gia trung vui vầy. Luận xem duyên nợ số này, Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần. Tình duyên hoa nguyệt phân vân, Muộn sau mới gặp đặng phần bền lâu. Tam hình số phạm giữ âu,

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tý Tuổi : Nhâm Tý

Sô người có tiếng có danh, Miệng lanh hay nói việc lành kiết hung. Phước đức chiếu mạng thung dung, Hào tài thạnh vượng gia trung vui vầy. Luận xem duyên nợ số này, Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần. Tình duyên hoa nguyệt phân vân, Muộn sau mới gặp đặng phần bền lâu. Tam hình số phạm giữ âu, Phải phòng tù tội có hầu một khi.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Sửu Tuổi : Quí Sửu

Có duyên đi đứng khôn lanh, Người đều yêu chuộng phước lành mến thương. Bịnh phù chiếu mạng hữu thương, Có tiểu tật bịnh ở thường trong thân. Số ta cha mẹ phân vân, Hoặc là cách trở hoặc phần mồ côi. Luận xem tiền của tài bồi,

Xem thêm ...
 Tuổi : Giáp Dần Tuổi : Giáp Dần

Tuổi Mộc mạng Thủy số này, Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy. Sớm sanh tai nạn chănngr may, Đau ốm kể thác bao ngày khó nuôi. Người lớn có tánh khéo kế mưu, To gan lớn mật,, vẻ vui bề ngoài. Không phần chơ bạn hôm nay, Người quen phản ý, dưới tay phản tính.

Xem thêm ...
 Tuổi : At Mẹo Tuổi : At Mẹo

Người có mưu kế thông minh, Văn hay vô biết gia đình nhiều nơi. Số ta nhà cửa đổi dời, Nghiệp nghề tráo chát tay thời mở mạng. Luận xem hào của hiêpj tan, Tay khó cầm của gia đình đủ no. Vợ chồng cách trở âu lo, Đời sau hội hiệp ấm no yên hoà.

Xem thêm ...
Tuổi : Bính Thìn Tuổi : Bính Thìn

Phải phòng té nặng vương mang tật rày. Luận xem y lộc tiền tài, Cũng là đủ dụng đổi thay trung bình. Tánh hay lo tính tự mình, Mưu thầm trong bụng ít tin lòng người. Văn xương chiếu mạng tốt tươi, Sáng ý mau hiểu vui cười bạn thân

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®