Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Số 10 : Coi số sanh tổng luận nhiều điều Số 10 : Coi số sanh tổng luận nhiều điều

Kiếp trước có tánh nói tiên phật, lòng còn rắn độc, kiếp này ăn mặc thiếu, hay đau con mắt, cô thế một mình, phải làm lành cho nhiều đặng trả quả xưa, đặng giải oan khiên, lành có dư thì trời phật cho chuyển hoá ví phước thì đặng tự lập sự nghiệp trở nên lúc cảnh già bằng không ăn năn thì chịu khổ tới già.

Xem thêm ...
 Số 11 : Coi làm ăn nghề nghiệp gì thuận số Số 11 : Coi làm ăn nghề nghiệp gì thuận số

Số câu, chài lưới, đáy rọ, mua thuỷ lợi Mạng Kim : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 9, tháng 10 có số Mạng mộc : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 12 có số Mạng Thuỷ : sanh tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có số Mạng Hỏa : sanh tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 11 có số Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 9 có số

Xem thêm ...
 Số 12 : Coi người cốt con gì ? Biết sang hèn Số 12 : Coi người cốt con gì ? Biết sang hèn

Coi cốt Chó sang , hèn Sanh nhằm cốt Chó người có tánh khẳng khái lắm, ít sợ ai, hay giúp đỡ với đời, ở đời hay có lòng bênh vực anh em và trung tính, không chịu lời nói nặng lời, ít có hoạn nạn, tuổi lớn trở nên sự nghiệp

Xem thêm ...
Số 13 : Coi Thiên – Can hiệp tháng sanh tìm nghề nghiệp  Số 13 : Coi Thiên – Can hiệp tháng sanh tìm nghề nghiệp

Sơn Lộc Số này đặng Sơn Lộc thuở nhỏ cách xa cha mẹ lo làm ăn, mỗi việc chi cũng chẳng đủ, tuổi lớn đặng thịnh vượng , vàng bạc đầy rương. Khổng Tước Số này đặng Khổng Tước thì có danh tiếng gần người sang trọng , làm ăn có chi lo liệu, biết tự lập lấy thân. Bật Cửu Số này đặng Bật Cửu ở đời hay có tánh làm lành, y lộc không thiếu, tuổi nhỏ chua khá, đền lớn đặng vui vẻ thịnh vượng .

Xem thêm ...
Số 14 : Coi nuôi thú vật đặng hay không ? Số 14 : Coi nuôi thú vật đặng hay không ?

Chữ Phá Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nhưng nuôi 2, 3 lứa đầu có hao tổn lôi thôi, rồi sau đặng trở nên thịnh vượng lắm. Chữ Hiệp Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nó sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy nó sanh thêm thịnh vượng . Chữ Hướng Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nó sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy nó sanh thêm thịnh vượng .

Xem thêm ...
Số 15 : Coi ruộng đất có không ? Số 15 : Coi ruộng đất có không ?

Chữ Hiệp Số này nhằm Chữ Hiệp cha mẹ cho ruộng đất đặng giữ gìn lại còn mua tạo thêm, cũng đều đặng tốt, số này có điền địa rất thịnh vượng vững bền. Lời luận thêm Tích xưa hồi đời Tam Quốc, có lời của Đức Quan Đế Thánh Quân. Ngài nói rằng:”Hữu phước thì hữu Điền, vô phước thì vô điền,” ởi chữ phước có chữ điền Còn nói tâm lý bởi bộ tâm sanh hiền. Vậy người muốn có điền địa phải tự kiên tâm nghĩa là : Tâm Trung Tâm

Xem thêm ...
Số 16 : Coi học giỏi dở ? Số 16 : Coi học giỏi dở ?

Trực Hướng, Trực Hiệp Sanh nhằm Trực Hướng, Trực Hiệp thì sự học đặng thông minh , học ít hiểu nhiều , khi đi thi lây khoa đặng bậc trung mà thôi, số này hễ tấn thì Vi Quan, dầu có thôi cũng Vi Sư , nghĩa là tới thì làm quan, lui thì làm thầy.

Xem thêm ...
 Số 17 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ? Số 17 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ?

Kim Cung Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ có oai võ không sai Mộc Thương Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ có oai võ không sai Thủy Giác Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng tiểu khoa nhưng mà làm việc với thượng thẩm quan

Xem thêm ...
Số 18 : Coi số có ở tù hay không ? Số 18 : Coi số có ở tù hay không ?

Tuổi Mậu Dần sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại Tuổi Kỷ Mẹo sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại Tuổi Canh Thìn sanh tháng 6 phạm quỷ phá bác hại Tuổi Tân Tỵ sanh tháng 6 phạm thối tài bác hại Tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại

Xem thêm ...
Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ? Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ?

Nếu ai có cha mẹ phạm nhằm tháng như trên đây, chồng và cha mẹ chồng bị phá sản Số này chưa cưới nên tránh, cưới rồi nếu thôi mắc quả báo.

Xem thêm ...
Số 20: Coi số vợ chồng ở đời  với  nhau có đặng không ? Số 20: Coi số vợ chồng ở đời với nhau có đặng không ?

Cầu Tử Số này chồng vợ quạnh hiu , Đôi đàng thơ thẩn mấy chiều trông con , Đêm nằm loliệu hao mòn , Sớm trưa cầu khẩn thon von tháng ngày , Lạy trời, lạy phật cầu con , May sao trời phật cho con nối dòng , Y tình ăn ở cũng xong , Vợ chồng hoà hợp tấc lòng mến thương

Xem thêm ...
Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ? Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ?

Trường Sanh , Mộc Dục, Quan Đái, Lâm Quan, Đế Vượng , Suy, Bịnh , Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng . Mạng Kim khởi Trường Sanh tại Cung Tỵ thuận hành . Mạng Mộc khởi Trường Sanh tại Cung Hợi thuận hành . Mạng Thuỷ khởi Trường Sanh tại Cung Thân thuận hành . Mạng Thổ Mạng Hỏa khởi Trường Sanh tại Cung Dần thuận hành .

Xem thêm ...
Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít

Phép coi con đặng nhiều ít, trước phải đọc cho thuộc bàn tay Trường Sanh ở trước bài 21, mới biết coi tuổi mình nhằm tuổi gì ? rồi mới tìm coi chỗ này tính lại coi nhằm chữ chỗ nào mới hiểu đặng . Số định con : Trường Sanh sanh con nuôi đặng phân nửa .

Xem thêm ...
Số 23 : Xem hào anh em kiết hung . Số 23 : Xem hào anh em kiết hung .

Dưỡng Sanh nhằm chữ dưỡng số này Những điều hung kiết xem đây tỏ tường , Trong nhà anh chị ít thương , Ra đường trên dưới kính nhường rước đưa , Bốn phương danh tiếng người ưa , Cốt nhục không nghĩ bỏ chừa uổng thay , Một mình xa cách nào hay, Các ư kỳ phận ngày nay rõ ràng .

Xem thêm ...
Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn

Huỳnh Đế Số này sanh ở tại chân , Tu hành đắc quả có hơn người thường , Biết đời nên igúp nghĩa thương , Khá tu nhơn đức lo lường ngày sau , Chỗ cha mẹ ở đặng nào , Vợ chồng thứ nhứt khắc hào ,

Xem thêm ...
Số 25 : Coi tuổi , con của năm ông Huỳnh Đế sang hèn Số 25 : Coi tuổi , con của năm ông Huỳnh Đế sang hèn

Con vua Xích Đế Tuổi Tỵ , tuổi Ngọ : tánh nóng nảy lẹ làng, gần người sang trọng con cháu ít , có tài lộc và có tiểu tật . Nên thờ vua Xích Đế tánh nhẫn nại mới yên . Con vua Bạch Đế Tuổi Thân , tuổi Hợi : tánh hạnh can cường , có tât hoặc có thẹo , hay ưa dao búa, ưa chiến tràng , có tài lộc hay hoạn nạn .

Xem thêm ...
Số 26 : Coi số có nhà hay không ? Số 26 : Coi số có nhà hay không ?

Số này đặng số Đại gia : số này ở nhà của cha mẹ không đặng hay sanh đều hao tốn, tai nạn, có số đi ở làng khác, tạo gia nghiệp đặng tốt, dễ làm ăn hơn chỗ cũ . Phàm số người ở chỗ quê hương lập đặng , nếu đi xứ khác tạo không thành, còn số người có lưu lạc xứ khác lập nên gia nghiệp ; nếu ở lại quê hương thì lại không thành

Xem thêm ...
Số 27 : Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung Số 27 : Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung

Lời giải luận nên lưu ý Coi vận thời gặp năm kỵ, tháng kỵ là kỵ nặng phải nên đề phòng Coi vận thời gặp năm hạp và gặp tháng kỵ là kỵ nhẹ, có việc kỵ đặng nhẹ. Coi vận thời gặp năm hạp và tháng hạp là hạp trọn tốt , đặng may vui vẻ. Năm hạp có tháng kỵ , tháng hạp có ngày kỵ , ngày hạp có giờ kỵ xin chú ý .

Xem thêm ...
TUỔI: GIÁP TÝ Mạng: Hải Trung Kim TUỔI: GIÁP TÝ Mạng: Hải Trung Kim

Làm ăn lớn việc không toàn , Bất câu việc nhỏ bình an đắc thành . Số này tuổi trẻ xuân xanh , Đắng cay một lúc phải đành gian truân Cách xa xứ xở trông chừng , Khắc hào phu phụ đã từng số nhiều, Lương duyên đời đổi vậy thì , Khó tròn đôi bạn hầu bi số phần . Sanh nhằm thiên quý giai nhân , Tánh sáng thanh khiết tự tân nghiệp nghề .

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Sửu Mạng : Hải Trung Kim Nam  : Thờ ông Quan Đế Thánh Nhân Tuổi : Ất Sửu Mạng : Hải Trung Kim Nam : Thờ ông Quan Đế Thánh Nhân

Đoán xem số mạng như là Ất Sửu Kim mạng số ta như vầy Tuổi thổ kim mạng số này Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh Phước đức chiếu mạng đặng lành Có tay cầm của lộc dành về sau Lương duyên cay đắng biết bao Khắc xung chồng vợ dễ nào đặng an Tuổi xuân dời đổi đôi phần Cảnh gia đình một lo toan gia đình

Xem thêm ...
Tuổi : Bính Dần Mạng : Lư Trung Hỏa Tuổi : Bính Dần Mạng : Lư Trung Hỏa

Tự tâm liệu tính lo lường Trung niên tiền của tầm thường bậc trung Tánh người cứng cỏi không cùng To gan lớn mật tự tung một mình Có số gần đặng người vinh Hoặc có quyền tước thân tình người sang Đêm nằm lo tính không an Chưa tay đi đứng ngõ toan xa đường Phù trầm số phạm bất lương Sông sau sóng lớn bị thương một lần Mạng sanh nhờ có giải Thần

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Mẹo Mạng : Lư Trung Hỏa Tuổi : Đinh Mẹo Mạng : Lư Trung Hỏa

Gia đình tạo lập nhiều lần Đặng nên cơ nghiệp đến gần tuổi cao Đoán rằng thiên phá lâm vào Dầu của cha mẹ dễ nào cầm lâu Đêm nằm lo tính cao sâu Tay làm ra của ngõ hầu trông mang Miệng lưỡi lanh lợi sáng thông Có duyên đi đứng phước hồng xứ xa Tay chân mau lẹ ý ta Tánh người vui vẻ, miệng mà bải buôi Ưa nơi yên tỉnh lòng vui

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Thìn Mạng : Đại Lâm Mộc Nam  : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng Tuổi : Mậu Thìn Mạng : Đại Lâm Mộc Nam : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng

Vợ chồng xung khắc ngữ ngôn Lấy sự nhẫn nại bảo tồn về sau Đệ huynh xa cách ngõ hầu Thương nhau để dạ có thâm tình Tánh người cứng cỏi không tin Thánh Thần không tương chống kình quỷ ma Miệng Phật lòng rắn đó là Đồ mưu thiết kế cao xa lỗ lời Buổi đầu tính lớn vậy thời Đến sau tính nhỏ đổi dời bỏ qua Làm nơi nói ngã vậy mà Xung cha khắc mẹ tự ta lo lường

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Tỵ Mạng : Đại Lâm Mộc Tuổi : Kỷ Tỵ Mạng : Đại Lâm Mộc

Đến khi Loan Phụng hoà minh Nếu chứa phước đức đinh ninh ở đời Người có tánh nhát vậy thời Văn chương ham học trong đời sáng thông Tâm linh biết trước ở lòng Số người lại có vào công danh Có tay thương mãi tai lành Số có trâu ruộng lộc dành về sau Tính toan lo liệu quản ban Việc làm kỷ lưỡng muốn mau vừa lòng Sanh nhằm chữ bịnh long đong

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®