Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

82. Thái Ất trong ngoài trợ chủ Khách. 82. Thái Ất trong ngoài trợ chủ Khách.

Từ Kiền Đức Âm đến Thìn Thái Dương thuộc trong. Tự Tốn Đại Linh (Sáng Lớn) đến Tuất Âm Chủ thuộc ngoài vậy.

Xem thêm ...
83. Thái Ất bày quân hoặc hướng hoặc Tựa. 83. Thái Ất bày quân hoặc hướng hoặc Tựa.

83. Thái Ất bày quân hoặc hướng hoặc Tựa. 84. Thái Ất ra quân gọi thần.

Xem thêm ...
85. Thái Ất bày trận tướng cờ. 85. Thái Ất bày trận tướng cờ.

85. Thái Ất bày trận tướng cờ. 86. Thái Ất Kỳ Binh - Phục Binh.

Xem thêm ...
87. Thuật yên doanh.87. Thuật yên doanh. 87. Thuật yên doanh.87. Thuật yên doanh.

Như theo phương Chấn Hình Thượng, phương Ngọ xung thượng (là Hình, là Xung) phương Khôn khắc Cung Thượng (là Đuổi) Mà lại, thì chủ bất lợi. Hãy cẩn thận.

Xem thêm ...
89. Thái Ất dùng ngày giờ .90. Bài Phú “Kính sáng” Thái Ất 72 cục (khối) 89. Thái Ất dùng ngày giờ .90. Bài Phú “Kính sáng” Thái Ất 72 cục (khối)

Bờ cuối phương lai có giặc Dưới Cung 2 Mắt nên phòng Kỳ binh xuất, coi dưới Mắt Chủ Khách Phục binh yếm Thái Ất trong Tuần Xét rõ tinh vi, xem Nguyên Cục (khối nguyên) Mà đoán Suy kỹ lặng, động, rõ Văn dạy sẽ thông

Xem thêm ...
91. 7 Thuật Thái Ất,92. Thuật Một: Đến bến hỏi Đạo. 91. 7 Thuật Thái Ất,92. Thuật Một: Đến bến hỏi Đạo.

Giả như ngày Giáp Tý, nước địch khởi binh. Lấy Lã Thân trên Tý, thấy Đại Thần tới Mão là năm phá địch, tháng, ngày, giờ cũng tính vậy.

Xem thêm ...
93. Thuật 2 : Sư Tử ném lại.94. Thuật 3: Mây trắng ếm Trời. 93. Thuật 2 : Sư Tử ném lại.94. Thuật 3: Mây trắng ếm Trời.

Ví như năm Giáp Tuất, nước địch dấy binh. Lấy Lã Thân trên Tuất. Đại Thần tới Sửu. Sửu thuộc Cấn ở góc Đông Bắc, tất tới năm Tân Mão 18 năm sau mới phá được

Xem thêm ...
95. Thuật 4: Hổ mạnh cự nhau.96. Thuật 5: Thần Sấm và Nước. 95. Thuật 4: Hổ mạnh cự nhau.96. Thuật 5: Thần Sấm và Nước.

Ví như nước địch dựng doanh trại ngay Canh Ngọ, ngày ấy Thái Ất ở cung 3. Đem Lã Thân trên Cấn, thấy Đại Thần lâm Tốn là đất Tướng, doanh này chưa thể công được.

Xem thêm ...
97. Thuật 6: Rồng trắng gặp mây.98. Thuật 7: Lui quân không nói. 97. Thuật 6: Rồng trắng gặp mây.98. Thuật 7: Lui quân không nói.

Ví các tướng Chủ Khách đều gặp khí Vượng Tướng thời nên động quân ngay. Gặp đất không có Khí thì phải cẩn thận. Ví đất Đại Thần tới mà khắc Chủ thì không lợi

Xem thêm ...
99. Nước địch không tĩnh. 99. Nước địch không tĩnh.

Tướng Khách tại cung 7. Tiểu Tướng tại cung 1. Thế là chủ Khách đều hội ở trước CungThái Ất. Huống chi Khách toàn hòa, Tướng Phát, chắc giặc lại hàng.

Xem thêm ...
100. Sứ địch hư thực.101. Nước địch có gián điệp không. 100. Sứ địch hư thực.101. Nước địch có gián điệp không.

Tiểu Tướng Khách 1. Thế là Chủ Mục Tướng Khách đều ở đất ngoài, địch khiến tướng đem hết quân vào cảnh, nhưng toán Khách ngắn mà tiểu tướng bị Tù nên cũng không sợ.

Xem thêm ...
102. Biết địch tới nhiều ít. 102. Biết địch tới nhiều ít.

Lấy lẽ Dương lẻ, Âm chẵn nói thế. Ví toán được từ 16 trở lên, là âm dương hòa, giặc có tướng soái, chúng quân đông. 15 trở xuống thì giặc như chuộc trộm, binh ít mà tướng không tài.

Xem thêm ...
BÀI CA GOM HẠT CHÂU NGOÀI BIỂN BÀI CA GOM HẠT CHÂU NGOÀI BIỂN

Thiên Hoàng Hoàng cùng Thái Vượng gió to (Hoàng Trời và Thái Ất một khi hợp ở Cung Vượng tướng thì gió khắp bầu trời trong thiên hạ).

Xem thêm ...
Thiên Thời,Thiên Tôn Thiên Thời,Thiên Tôn

Trời quầng cung 4 – 8 nêu. Âm u cung 6; Rét đều Cung 2 (Tôn hợp cung 8 thì Trời quầng, Rét đều là dương hàn) Tôn, Tinh, Phi, Đế hợp bài, Hoặc mưa nhỏ ấm, Phù này gió rung.

Xem thêm ...
Đế Phù,Phi Điểu : Đế Phù,Phi Điểu :

Gặp Văn Xương thì Trời biến, gió luồng mù mịt âm u. Thái Ất; Phù cùng hợp lâm cung dương thì tạnh ráo mà hạn nỏ, nếu vào Cung Âm thì mờ ám và mưa.

Xem thêm ...
Ngũ Mù,Bát phong,Ngũ phong,Tam Phong Ngũ Mù,Bát phong,Ngũ phong,Tam Phong

Bát phong với cả Năm Tôn Phù Mưa dầm nước lũ Hợp Tôn họa nàn (8 gió hợp 5 gió thì gió Lớn. Hợp Thiên Tôn : mưa lũ, Hợp Phù thì mưa dầm). Hoàng - Thời luân biến âm trầm (Trời trăng có biến)

Xem thêm ...
Thái Tuế Thái Tuế

Thái Tuế là tượng khí vua trên, Gặp Xung vua chẳng được yên bao giờ . Ví như trước Cả (Thái Nhất) đang chờ, Năm Dương tai nặng, âm nhờ qua loa. Bằng như sau Cả một cung nhà (Thái Tuế Bách Thái Nhất 1 cung sau)

Xem thêm ...
Thái Ất Thái Ất

Lúc chiến là tướng giỏi (Đến đâu, đấy có nắng nỏ, giặc giã, bệnh tật, nên rõ lý Trời Đất Người mà quyết). Đói, khô, nước lửa trùng vần (gặp) Cùng Kim: binh cách, Đất : gần tai ương.

Xem thêm ...
Đại Du Đại Du

Du lớn tốt, đất tan hoang (Đại Du là Kim thần, cũng như Tiểu Du phải hiểu lý Trời Đất Người, mỗi Lý 12 năm). Có 5 phúc , nạn chỉa sang đối đầu (tai nạn, binh cách thấy ở phương đối xung) Có Cơ (đồng xung) giảm nửa đao mâu.

Xem thêm ...
Tứ Thần Tứ Thần

4 Thần bệnh tật gian nan, xét xem cường vượng mà bàn Đuối Đâm (Khắc Hình). 4 Thần gom với Thiên Ất, Địa Ất, Trực Phù mà nói, đều là Thần Nước chết cả. Nếu gặp đất Kích Khắc: vua không đạo phải chết

Xem thêm ...
Thiên Ất Thiên Ất

Thiên Ất cướp trộm binh tang. Trời thu sơ xác tuyết sương lạnh lùng (Thiên Ất là Thần Kim, giữ việc binh Cách). Đại du đồng: đói loạn tàn. Tiểu Du đồng trên hấn dưới lăng lộn sòng

Xem thêm ...
Địa Ất Địa Ất

Địa Ất) Đất thì bệnh chuyển, tạng đau. Dân hoang, lúa gặp dịch sâu hoàng trùng. Trộm cắp, nước hạn, thổ công. Người tai, lúa hại Đất đồng Tôn giao (Trực Phù). Thần đồng: nước hạn lao đao.

Xem thêm ...
Trực Phù Trực Phù

Trực Phù hạn lụt sâu hoàng. Dịch lây, lửa phá giặc mang tai về (Trực Phù thuộc lửa). Sinh Vượng gặp Thái Ất có khi, Gió lửa, giặc giã, dân thì chẳng an. Cùng Đại Du chẳng lành.

Xem thêm ...
Thủy Kích Thủy Kích

Lúa sâu, mưa đá, binh kèo, hạn, nung. Sao Đê biến Khởi ngoài trong: Xa phòng tôi phản, gần phòng lửa lan. Sao Phòng làm động quân quyền: Vua trên tướng, tướng lòng phiền lo âu. Sao Cang trong có âm mưu:

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®